Członkostwo w RŚP Drukuj +

Kto może zostać członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia?

Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia mogą zostać:

 1. Podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia
 2. Podmioty uprawnione do nabywania świadectw pochodzenia
 3. Podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski i towarowy dom maklerski)
 4. Podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem domów maklerskich lub towarowych domów maklerskich

Jak zostać członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia?

Aby zostać członkiem Rejestru Świadectw Pochodzenia, należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem Rejestru Świadectw Pochodzenia.
 2. Wybrać dom maklerski, który będzie reprezentował Państwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (nie dotyczy kandydatów będących Członkami Giełdy). Listę domów maklerskich działających na TGE S.A. znajdą Państwo w zakładce „Domy maklerskie.
 3. Przygotować wniosek o uzyskanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu RŚP. 
 4. Przygotować i dołączyć do wniosku wymienione poniżej załączniki: 
  1. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wnioskodawcy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  2. kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz numeru REGON,
  3. pełna kopia posiadanej koncesji lub promesy koncesji wydanej przez Prezesa URE, jeżeli podmiot jest zobowiązany do jej posiadania
 5. Przygotować i dołączyć dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z Rejestrem Świadectw Pochodzenia , wraz ze wskazanym zakresem uprawnień, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu RŚP. 
 6. Przygotować i dołączyć kopię pełnomocnictwa (podpisanego przez Wnioskodawcę i dom maklerski/towarowy dom maklerski) do reprezentowania Wnioskodawcy przez dom maklerski lub towarowy dom maklerski, jeśli Wnioskodawca nie jest Członkiem Giełdy (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu RŚP). 
 7. Komplet dokumentów przesłać na adres:

Towarowa Giełda Energii S.A
Biuro Rejestrów TGE
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
lub elektronicznie na adres rejestr@tge.pl.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies