Pracownicy Drukuj +

Polityka BHP

W listopadzie 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A., w ramach Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej GPW, przyjęła Politykę Bezpieczeństwa Higieny Pracy.
Towarowa Giełda Energii S.A., uznaje poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności. Wśród priorytetów TGE znajduje się troska o zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które wspiera budowę potencjału zawodowego wszystkich pracowników Spółki.

Polityka BHP TGE (pdf)

 

Kodeks Etyki


W listopadzie 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. przyjęła Kodeks Etyki, którego celem jest określenie zbioru wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik Spółki, aby zapewnić funkcjonowanie TGE nie tylko w sposób zgodny z prawem, ale również uczciwy i etyczny.
Dokument określa rolę wartości etycznych obowiązujących we wszystkich aspektach działalności TGE, opisuje przyjęte zasady postępowania, upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne, z poszanowaniem praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji. Zasady te obowiązują wszystkich pracowników Towarowej Giełdy Energii S.A., a ich nieprzestrzeganie może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.

Kodeks Etyki (pdf)

 

Wolontariat Pracowniczy


Wolontariat pracowniczy jest jedną z form realizacji działalności Grupy Kapitałowej GPW z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach wolontariatu spółki z Grupy objęły opieką Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą we Franciszkowie oraz dwa Rodzinne Domy Dziecka w Ruszkowie. Wsparcie pracowników Grupy polega na corocznym przygotowywaniu paczek świątecznych, sezonowej zbiórce odzieży oraz wyposażeniu pomieszczeń Placówki w niezbędny sprzęt.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies