Jak zostać członkiem giełdy ? Drukuj +

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., stronami transakcji zawieranych na giełdzie towarowej mogą być podmioty, które zawarły z Giełdą umowę o członkostwo i zostały dopuszczone do działania na giełdzie przez Zarząd Giełdy.

Zawarcie umowy o członkostwo następuje z momentem podjęcia przez Zarząd Giełdy uchwały o przyznaniu statusu Członka Giełdy, na podstawie wniosku danego podmiotu o zawarcie umowy o członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Członkami Giełdy mogą być podmioty określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w tym w szczególności:


a) towarowe domy maklerskie w rozumieniu art. 2 pkt. 8) ustawy o giełdach towarowych;
b) domy maklerskie w rozumieniu art. 2 pkt. 9) ustawy o giełdach towarowych;
c) przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Dopuszczenie Członka Giełdy do działania na wybranym rynku wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych oraz wewnętrzne regulacje Giełdy:

 1. Złożenie kompletnego wniosku o zawarcie umowy o członkostwo
 2. Uzyskanie statusu Członka Giełdy
 3. Uzyskanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
 4. Uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych ( IRGiT )  oraz uzyskanie statusu rozliczającego członka Izby
 5. Zatrudnienie osoby, która spełnia wymagania określone w art 41a ust.1 ustawy o giełdach towarowych
 6. Złożenie kompletnego wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie
 7. Dopuszczenie Wnioskodawcy przez Zarząd Giełdy do działania na wybranych rynkach.

Podmioty niespełniające wymogów związanych z uzyskaniem statusu Członka Giełdy lub dopuszczeniem do działania na wybranych rynkach, mogą uczestniczyć w tych rynkach za pośrednictwem domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego (będącego Członkiem Giełdy) pod warunkiem:

 1. dla rynków dot. energii elektrycznej - przekazania TGE informacji o jednostce grafikowej, na którą będą zgłaszane transakcje;
 2. dla rynków dot. gazu - przekazania TGE informacji o kodzie ZUP, na który będą zgłaszane transakcje;
 3. dla rynku RUE - posiadania rachunku w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
 4. dla rynku RPM - uzyskania członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Giełdę.

 

.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies