Historia TGE Drukuj +

Przygoda sektora elektroenergetycznego z konkurencją rozpoczęła się w końcówce lat 90 - tych. Wtedy do głosu w Europie i w Polsce doszli reformatorzy, którzy przestali energię elektryczną traktować jako dobro a po prostu jako towar. W większości krajów europejskich uchwalono nowe prawo (w Polsce w 1997 roku). Rozpoczęto tworzyć wewnętrzne rynki energii elektrycznej i wdrożono programy prywatyzacyjne. Wtedy też żeby sprostać tym wyzwaniom powstała Towarowa Giełda Energii S.A. (Spółka na początku nazywała się Giełda Energii S.A). jako niezbędny element liberalizującego się w Polsce rynku energii elektrycznej.

Powstanie Spółki zapoczątkowane zostało ogłoszeniem przez Ministra Skarbu Państwa w lipcu 1999 roku przetargu na wybór konsorcjum, które utworzy i uruchomi giełdę energii w Polsce. Zwycięzcą przetargu, rozstrzygniętego na przełomie września i października 1999 roku, zostało konsorcjum pod przewodnictwem spółki Elektrim SA. Spółka została zarejestrowana i rozpoczęła działalność w dniu 7 grudnia 1999 roku.

Od początku swojego istnienia Towarowa Giełda Energii była pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań w zakresie handlu energią elektryczną. W ciągu pół roku od zarejestrowania spółki uruchomiony został rynek spot dla energii elektrycznej. Ceny na tym rynku stały się odniesieniem w kontraktach dwustronnych.

W 2003 roku (jako pierwsza i do tej pory jedyna) TGE uzyskała licencję od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) na prowadzenie giełdy towarowej. Istniejące regulacje prawne i nadzór KNF zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku i skutecznie zapobiegają ewentualnym patologiom spekulacyjnym.

Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz posiadaniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej w 2005 roku powierzono Giełdzie stworzenie i prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE a w 2007 roku również dla Kogeneracji - serc systemów wsparcia producentów energii w tych źródłach. Równolegle z Rejestrami uruchomiony został Rynek Praw Majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji, jak i podmioty zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia, mogą handlować prawami majątkowymi do tych świadectw.

W 2006 roku, we współpracy z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, TGE uruchomiła rynek spot dla uprawnień do Emisji CO2, na którym uczestnicy mogą handlować jednostkami EUA (European Union Allowance).

W roku 2008 TGE uruchomiła Rynek Terminowy Energii Elektrycznej. Kontrakty terminowe na dostawę energii elektrycznej, pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co pozwala sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej.

W 2012 roku TGE dopusciła  do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym  instrumenty terminowe towarowe rozliczane przez dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, zwane dalej „instrumentami terminowymi towarowymi na gaz”. Uruchomienie Rynku Terminowego Towarowego z instrumentami gazowymi to dopiero początek funkcjonowania giełdy gazu w Polsce. 31 grudnia 2012 r. uruchomiony został rynek spot gazu.

TGE to stale rozwijająca się giełda nastawiona na poprawianie płynności prowadzonych rynków i dostarczanie członkom giełdy nowoczesnych narzędzi do handlu energią. TGE udostępniła członkom giełdy nową aplikację maklerską - Xsream Trading i SAPRI, których twórcą jest NASDAQ OMX.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies