Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

20-01-17 3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

•    Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
•    Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

więcej

04-01-17 Najlepszy rok dla TGE na rynku gazu ziemnego

Podsumowanie roku 2016 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2016 roku 114 468 886 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku spot, o wysokości 24 595 118 MWh.
•    Roczny wolumen obrotu na rynku spot energii elektrycznej osiągnął najwyższy poziom w historii i wyniósł 27 627 454 MWh, przewyższając o 9,9 proc. obroty z 2015 r.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 314 751 toe, wzrastając niemal czterokrotnie w skali roku.

więcej

22-12-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu TGE

W środę, 21 grudnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) odwołała ze składu Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) Izabelę Olszewską i powołała Michała Cieciórskiego.

Jednocześnie 21 grudnia br. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Pana Michała Cieciórskiego, Członka Rady Nadzorczej TGE, do pełnienia funkcji Członka Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

21-12-16 Towarowa Giełda Energii otrzymała zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2

  • 20 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zgody Towarowej Giełdzie Energii S.A. na prowadzenie platformy aukcyjnej uprawnień do emisji CO2, o ile po uzyskaniu zezwolenia platforma ta zostanie wyznaczona na krajową platformę aukcyjną oraz zostanie wpisana przez organy Unii Europejskiej do wykazu platform aukcyjnych w Załączniku III rozporządzenia KE nr 1031/2010
  • TGE spełnia wymogi dla platformy aukcyjnej określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 roku odnośnie prowadzenia rynku regulowanego oraz platformy aukcyjnej.
więcej

16-12-16 Maciej Piotrowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

  • Maciej Piotrowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu TGE
  • Zmiana w składzie Zarządu wejdzie w życie 21 grudnia 2016 r.
więcej

14-12-16 Zgoda KNF na objęcie przez Pawła Ostrowskiego stanowiska Prezesa Towarowej Giełdy Energii S.A.

•    Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Pawła Ostrowskiego i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu.
•    Uchwała o powołaniu w skład Zarządu Pana Pawła Ostrowskiego i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu, zaczęły obowiązywać od momentu doręczenia Spółce decyzji KNF, co miało miejsce 14 grudnia br.

więcej

06-12-16 Listopad 2016 r. na TGE – dalszy wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•    Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 79,6 proc. m/m oraz 185,9 proc. r/r.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w listopadzie 9 847 961 MWh, spadając w porównaniu do października br. o 17,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 3 368 887 MWh, co oznacza wzrost w stosunku do października br. o 22,6 proc.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies