Nowy Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia Drukuj +

Informujemy że, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 13 września zatwierdził nowy Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. Tekst jednolity nowego Regulaminu RŚP znajduje się w zakładce Rejestr Świadectw Pochodzenia / Regulacje. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Wprowadzone zmiany są związane m.in. z możliwością dołączenia do wniosku o członkostwo w Rejestrze Świadectw Pochodzenia wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jak również z możliwością dołączenia do Wniosku o członkostwo w RŚP promesy koncesji wydanej przez Prezesa URE.

Zmieniły się również załączniki nr.1-Tabela opłat rejestrowych, nr.2- Wniosek o uzyskanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia, nr.3- Wzór pełnomocnictwa dla osób upoważnionych oraz nr.4- Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przez dom maklerski lub towarowy dom maklerski.

Nowy Regulamin znajduje się stronie w zakładce RŚP w regulacjach http://www.tge.pl/pl/56/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies