Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarowa Giełda Energii rozpoczynają współpracę. Drukuj +

Publikacja polskiego, cenowego indeksu węglowego oraz upowszechnianie informacji dot. wdrażania mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” - to najważniejsze postanowienia „Porozumienia o współpracy partnerskiej”, podpisanego 5 grudnia 2012 r. pomiędzy ARP S.A. i TGE S.A. Porozumienie określa obszary i warunki współpracy oraz sposób powoływania zespołów roboczych i harmonogramów ich działań.

Celem porozumienia obu spółek jest wsparcie procesu realizacji przez Polskę postanowień „Pakietu klimatyczno – energetycznego”, przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku. Pakiet zawiera wytyczne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej oraz podniesienia efektywności energetycznej o 20 proc. w perspektywie do 2020 roku.

Strony porozumienia zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu publikację polskiego cenowego indeksu węglowego, na podstawie którego, w dalszej perspektywie,  prowadzone będą notowania instrumentów towarowych na parkiecie giełdowym. Obecnie ARP S.A., poprzez swój Oddział w Katowicach, gromadzi informacje na temat warunków transakcji węgla kamiennego w Polsce.

- Podpisanie porozumienia jest zdarzeniem, które potwierdza nasze kierunkowe zainteresowanie otoczeniem nowej linii biznesowej naszej giełdy, a więc organizacji obrotu węglem – stwierdził Ireneusz Łazor, prezes Zarządu TGE S.A.  – Obecnie na rynku węgla transakcje dokonywane są m.in. w oparciu o indeks ARA, którego mechanizmy nie odzwierciedlają uwarunkowań krajowych.

Celem wspólnych działań jest również upowszechnianie informacji, umożliwiających ocenę aktualnej wartości rynkowej towarów giełdowych, które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej prowadzonej przez TGE S.A. i będą wykorzystywane przez ARP S.A. do wdrażania mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”.

- Porozumienie uwzględnia również proinnowacyjne działania ARP S.A. w zakresie wykorzystania informacji do wspierania modernizacji i budowy lokalnych źródeł kogeneracyjnych, trigeneracyjnych, smart grid oraz pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu ARP S.A.

Strony chcą współpracować przy tworzeniu możliwości uruchomienia na giełdzie obrotu różnymi rodzajami energii, w tym paliwami energetycznymi. Oprócz węgla kamiennego ma być to biomasa oraz gaz łupkowy a także niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od tych źródeł energii.

Komunikat prasowy (pdf)-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji wynosi 4,8 mld zł.


Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań  w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.

TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol.

Obrót na wszystkich rynkach Giełdy dedykowanych energii elektrycznej w I półroczu 2012 r. wyniósł 34 919 250 TWh. Więcej informacji na stronie: www.tge.pl

 

Fot. Piotr Baczyński, ARP S.A.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies