Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii podpisały list intencyjny w zakresie rozwoju hurtowego rynku gazu w Polsce Drukuj +

Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii podpisały list intencyjny w zakresie rozwoju hurtowego rynku gazu w Polsce. W ramach wspólnego projektu „Hub gazowy w Polsce”, strony są zainteresowane wypracowaniem i wdrożeniem optymalnych rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla sektora gazu w Polsce, a także współpracą regionalną w celu zintegrowania rynku krajowego z europejskim.

W Europie wyspecjalizowanymi miejscami do hurtowego obrotu gazem są huby (tj. wirtualne lub fizyczne węzły handlowe) i giełdy gazu. Zawierane tam transakcje mają charakter bilateralny lub giełdowy (anonimowy).
W Polsce w 2012 roku został utworzony gazowy hub wirtualny (obszar zarządzany przez GAZ-SYSTEM S.A.), w ramach którego od grudnia 2012 roku odbywają się transakcje regulowane na Towarowej Giełdzie Energii i OTC w ramach umów dwustronnych.

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowo-Wschodniej oraz realizowany obecnie przez GAZ-SYSTEM S.A. ambitny plan inwestycyjny ukierunkowany na budowę połączeń międzysystemowych z Czechami, Słowacją i Litwą, a także uruchomienie Terminalu LNG w Świnoujściu, sprawią, że polski system przesyłowy będzie mógł odegrać kluczową rolę w procesie integracji i liberalizacji europejskiego rynku gazu. Na zwiększenie ilości gazu przepływającego przez terytorium Polski wpłynie także realizacja Korytarza Północ - Południe oraz planowana rozbudowa pojemności magazynowych gazu, dzięki którym staniemy się ważnym krajem przesyłowym otwartym na dostawców gazu nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata. Usługi na Hubie gazowym pozwolą naszym klientom w łatwy sposób korzystać ze wszystkich nowych możliwości infrastruktury – zaznacza Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

„Hub w Polsce może stać się regionalnym centrum obrotu gazem. Obserwujemy duże zainteresowanie podmiotów nie tylko krajowych, ale także z państw sąsiednich, możliwością zawierania transakcji na rynku gazu. Nasza wspólna inicjatywa poprzez rozszerzenie możliwości handlu paliwem pochodzącym z różnych źródeł, ma szansę przyczynić się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski w regionie, ale także wpłynąć pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Wraz z uruchomieniem Hubu gazowego w Polsce możliwe są do osiągniecia m.in. następujące korzyści:

  • Obniżenie ceny hurtowej gazu w wyniku integracji rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz rynków Państw Bałtyckich (wzrost wolumenu, korzyści skali);
  • Ułatwienie uczestnikom rynku dostępu do usług przesyłowych i bilansowych;
  • Wejście nowych podmiotów na polski rynek i wzrost konkurencji wśród dostawców (gas-to-gas competition);
  • Zwiększenie efektywności wykorzystania punktów połączeń międzysystemowych oraz Terminalu LNG w Świnoujściu;
  • Zwiększenie znaczenia polskiego rynku w Europie poprzez integrację z rynkami ościennymi tj. Niemcy, Czechy, Słowacja oraz docelowo z rynkami Państw Bałtyckich i Ukrainy;
  • Zwiększenie przesyłu gazu sieciami GAZ-SYSTEM S.A.;
  • Rozwój i poprawa płynności platform obrotu gazem – giełdy towarowej (TGE S.A.) i OTC;
  • Zniesienie barier do obrotu paliwem gazowym, podniesienie transparentności rynkowej.

Prace nad nowym projektem wiążą się z przygotowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań modelowych krajowego rynku gazu, zgodnych z prawem i standardami Unii Europejskiej, równym dostępem do informacji dotyczących usług przesyłowych i bilansowych tak, aby umożliwić uczestnikom rynku jeszcze lepszą bieżącą ocenę sytuacji w zakresie popytu i podaży gazu.

Komunikat prasowy (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies