TGE w EUROPEX – druga kadencja w Zarządzie, 10 lat w strukturze organizacji Drukuj +

 Informacja prasowa

  • 29 października br. w Pradze miało miejsce zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Europex. Przy tej okazji odbyły się wybory Przewodniczącego, nowego Zarządu oraz Szefów Grup Roboczych na kolejną, dwuletnią kadencję, trwającą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  • Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE) został ponownie wybrany na dwuletnią kadencję do sześcioosobowego Zarządu Europex.
  • Jednocześnie członkowie organizacji przedyskutowali szereg bieżących kwestii, będących przedmiotem szczególnego zainteresowania Europex, takich jak debata na temat nowego kształtu rynku energii elektrycznej, wdrożenie dyrektywy MiFID II poziom 2, zaktualizowany ostatnio model docelowego rynku gazu (Gas Target Model) oraz dalszy rozwój systemu Gwarancji Pochodzenia.

Walne Zgromadzenie podtrzymało mandat aktualnego Przewodniczącego Europex, Massimo Ricci (Przewodniczący RN i Prezes Zarządu GME), powierzając mu pełnienie tej roli na kolejne dwa lata.

Oprócz Przewodniczącego wybrano pięciu członków Zarządu na okres 2016-2017: Po raz kolejny funkcję tę sprawować będą: Ireneusz Łazor (Prezes Zarządu TGE) oraz Pieter Schuurs (Prezes i Członek Zarządu ds. Operacyjnych ICE Endex), natomiast  nowymi członkami Zarządu Europex zostali: Egbert Laege (Prezes Powernext), Mikael Lundin (Prezes Nord Pool Spot) oraz Pedro J. Mejía Gómez (Przewodniczący RN i Prezes OMIE & OMIP).

Trzech z czterech dotychczasowych Szefów Grup Roboczych będzie pełnić swoją funkcję przez drugą kadencję: Frederick Bernthaler (Dyrektor Departamentu Prawnego w CEGH) w Grupie Roboczej ds. Rynków Gazu, Borut Rajer (Dyrektor ds. Operacyjnych w Borzen) w Grupie Roboczej ds. Rynków Związanych z Ochroną Środowiska oraz Daniel Wragge (Dyrektor ds. Polityki i Regulacji w EEX) w Grupie Roboczej ds. Rynków Finansowych, Integralności i Przejrzystości. Z początkiem przyszłego roku przewodnictwo w Grupie Roboczej ds. Rynków Energii Elektrycznej obejmie Rickard Nilsson (Starszy Doradca ds. Innowacji i Projektowania Rynku w Nord Pool Spot).

„TGE jest związana z EUROPEX już 10 lat. W tym czasie udało nam się stworzyć prężną instytucję polskiego rynku energetycznego, budującą hurtowe rynki energii elektrycznej i gazu ziemnego. Przed nami uruchomienie rynku instrumentów finansowych. Cieszę się, że polskie doświadczenia oraz wizja wspólnego rozwoju ponownie zyskały uznanie przedstawicieli innych giełd energii. Zaufanie, jakim zostałem obdarzony już po raz drugi, zobowiązuje mnie do godnego reprezentowania nie tylko rynku polskiego, ale także interesów regionu Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Aktualne wyzwania dla rynku energii – podsumowanie dyskusji Europex

W trakcie dyskusji dotyczącej aktualnych problemów rynku energii członkowie Generalnego Zgromadzenia poskreślali znaczenie toczącej się obecnie w Europie debaty na temat przyszłego kształtu rynku energii elektrycznej. Rynki te czekają gwałtowne zmiany w strukturze źródeł wytwarzania energii, a także zmiany wywołane zastosowaniem technologii inteligentnych. W tym kontekście Massimo Ricci, Przewodniczący Europex zaznaczył, że „Wśród europejskich giełd energii panuje silne przekonanie, iż sprawnie funkcjonujące rynki hurtowe powinny być osią, na której opiera się konstrukcja rynku, przy wykorzystaniu osiągnięć poczynionych w ostatnich latach na drodze ku stworzeniu zintegrowanego europejskiego rynku energii elektrycznej”. Dzięki zapewnieniu dostępu do rynku hurtowego małym wytwórcom oraz stronie popytowej, rynek ten może umożliwić najbardziej efektywną reakcję na zmiany, jakie przechodzi obecnie branża.

Walne Zgromadzenie zwróciło również uwagę na obecną debatę dotyczącą technicznej implementacji dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR, jak również silnie powiązaną z nią dyskusję na temat pakietu: dyrektywy CRD IV (Capital Requirements Directive IV) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego CRR (Capital Requirements Regulation).  Stwierdzono, że obie kwestie mogą w przyszłości stanowić zasadnicze wyzwania dla modeli biznesowych i zarządzania ryzykiem stosowanych obecnie przez firmy zajmujące się obrotem towarowym, dostawców oraz inne podmioty zainteresowane hurtowym obrotem energią, w tym giełdy energii. Mogą one stanowić zagrożenie dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania zarówno rynków instrumentów pochodnych, jak i rynków fizycznych towarów, z którymi te pierwsze są powiązane. W tym kontekście Przewodniczący Ricci zauważył, że: „Jakiekolwiek wymagania w zakresie wdrożenia przepisów MiFID II/MiFIR oraz CRD IV/CRR muszą odzwierciedlać specyfikę rynków towarowych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez firmy podlegającej regulacjom ostrożnościowym. Nadmiernie restrykcyjne i niedostatecznie skalibrowane wymagania doprowadzą jedynie do odpływu kapitału, znacznego spadku płynności i osłabienia konkurencji. Efektem będą znacznie mniej efektywne rynku energii, co niekorzystnie wpłynie na inwestycje i wzrost gospodarczy w Europie.“ Walne Zgromadzenie uznało również, że pierwszym krokiem w zakresie wdrożenia CRD IV/CRR jest przedłużenie obecnego zwolnienia na okres po roku 2016, aby zyskać więcej czasu na wdrożenie specjalnie stworzonych w tym celu ram regulacyjnych.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na europejskim rynku gazu Walne Zgromadzenie przypomniało, że pełne i zharmonizowane wdrożenie kodeksów sieci przez wszystkie zainteresowane podmioty powinno pozostać głównym priorytetem, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki dla rozwoju handlu ponadgranicznego i płynności. W tym kontekście członkowie Europex z zadowoleniem przyjęli aktualizację docelowego modelu rynku gazu (GTM) stanowiącego decydujący krok w kierunku głębszej integracji wewnętrznego europejskiego rynku gazu. Zauważono również, że odpowiednie środki i narzędzia jego wdrożenia należy skroić na miarę potrzeb rynku, przy pełnej koordynacją w skali europejskiej.

Ponadto członkowie Generalnego Zgromadzenia pokreślili znaczenie rozwiązań opartych na mechanizmach rynkowych dla integracji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Jako niezbędny środek dalszego wzmocnienia praw odbiorcy Europex wskazał potrzebę dalszej promocji, harmonizacji i wdrożenia jednolitych standardów dla systemów Gwarancji Pochodzenia. W szczególności chodzi tutaj o niezawodny i solidny mechanizm publikowania informacji w ramach przejrzystego systemu zakładającego pełną jawność informacji dotyczących wszystkich źródeł energii.

Europex jest organizacją non-profit zrzeszającą 24 podmioty z całej Europy. Celem organizacji jest podejmowanie działań na rzecz promowania giełdowych rozwiązań dla wspólnego rynku energii w Europie i dbanie o korzystne otoczenie regulacyjne dla rozwoju płynnych, transparentnych i efektywnych giełdowych rynków energii w Europie. Za pośrednictwem Stowarzyszenia, TGE uczestniczy w spotkaniach na szczycie, takich jak Forum Florenckie czy Forum Madryckie.

Ireneusz Łazor obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju TGE w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Giełdy - członkowie EUROPEX: APX - Holandia, Borzen - Słowenia, CEGH - Austria, EEX - Niemcy, EXAA - Austria, GME  - Włochy, HROTE - Chorwacja, HUPX - Węgry, ICE ENDEX - Holandia, LAGIE Grecja, Nasdaq - Norwegia, Nord Pool Spot - Norwegia, OKTE - Słowacja, OMIE - Hiszpania, OMIP - Portugalia, OPCOM - Rumunia, OTE - Czechy, Powernext - Francja, PXE – Czechy, SEMO - Irlandia, TGE – Polska. W maju br. do organizacji dołączyły cztery giełdy: APCS (Austria), CROPEX (Chorwacja), ELEXON (Wielka Brytania) i ESCO (Gruzja).

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies