Krajowe Organy Regulacyjne zatwierdziły Plan MCO Drukuj +

Krajowe Organy Regulacyjne zatwierdziły propozycję NEMO, dotyczącą ustanowienia europejskich funkcji Operatorów Łączenia Rynków, mających na celu dalszą integrację rynków dnia następnego i dnia bieżącego (“Plan MCO”)

Cosimo Campidoglio wybrany nowym przewodniczącym Komitetu NEMO


24 lipca 2017


Z radością informujemy, że w wyniku długotrwałej wymiany zdań i współpracy pomiędzy Wyznaczonymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) a Krajowymi Organami Regulacyjnymi (Regulatorzy), dwudziestego szóstego czerwca 2017 wszyscy Regulatorzy zatwierdzili Plan MCO, określający wszystkie kroki konieczne, by utworzyć Europejską funkcję Operatora Łączenia Rynków, a co za tym idzie – zintegrować rynki dnia następnego i rynki dnia bieżącego energii elektrycznej.  

W kwietniu 2016 Komitet NEMO, reprezentujący wszystkich siedemnastu NEMO funkcjonujących w Europie, przekazał Plan MCO wszystkim Krajowym Organom Regulacyjnym celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (“Rozporządzenie CACM”).

Plan MCO określa zasady, których NEMO muszą przestrzegać w ramach wspólnego nadzoru nad ustanowieniem i działaniem wynikających z Rozporządzenia CACM Funkcji MCO, koniecznych dla połączenia rynków dnia następnego i rynków dnia bieżącego w całej Europie. Ponadto, Plan MCO wyznacza jasne i szczegółowe zasady i wymogi, które zostały uzgodnione pomiędzy NEMO. Będzie on służył jako struktura, umożliwiająca skuteczny rozwój i funkcjonowanie połączonych rynków we wszystkich Państwach Członkowskich w następujących latach.
    
Zatwierdzenie Planu MCO jest znaczącym krokiem na drodze do wdrożenia Rozporządzenia CACM oraz osiągnięcia Wewnętrznego Rynku Energii. Akceptacja Planu przez Regulatorów potwierdza:

  1. Przyjęcie Price Coupling of Regions (PCR) jako rozwiązania umożliwiającego stworzenie ogólnoeuropejskiego, jednolitego łączenia rynków dnia następnego,
  2. Przyjęcie rozwiązania Cross-Border Intraday (XBID) jako podstawy dla ogólnoeuropejskiego, jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego,
  3. Rolę Komitetu NEMO jako oficjalnego organu, odpowiedzialnego za nadzór nad wdrożeniem, rozwojem i funkcjonowaniem Funkcji MCO.


W kolejnych miesiącach, Komitet NEMO zapewni koordynację i przekazywanie informacji dotyczących postępów we wdrożeniu Planu MCO oraz ustanowienia Funkcji MCO. Ponadto, wszyscy NEMO muszą wypełnić swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia CACM, związane z: 

  1. Ukończeniem i wdrożeniem dodatkowych metodologii wymaganych przez Rozporządzenie CACM, które NEMO przedstawili do akceptacji wszystkim Organom Regulacyjnym w lutym 2017,
  2. Wdrożeniem Rozwiązań multi-NEMO (Multi-NEMO arrangements, MNA), mających na celu wsparcie efektywnej i niepozwalającej na dyskryminację współpracy w krajach, gdzie wielu NEMO operuje w ramach jednej strefy stanowienia cen,
  3. Wdrożeniem, wspólnie z OSP I uczestnikami rynku, projektów mających na celu wdrożenie połączonych rynków dnia następnego i bieżącego na skalę europejską.


Dwunastego lipca 2017 Komitet NEMO potwierdził wybór Cosimo Campidoglio, obecnego dyrektora działu monitorowania rynku i analiz włoskiej giełdy energii GME, na Przewodniczącego Komitetu. Wszyscy NEMO serdecznie dziękują Andrew Claxtonowi, który kończy swoją kadencję na fotelu Przewodniczącego, za znaczący wkład w stworzenie Komitetu NEMO i dbałość o poszerzenie współpracy pomiędzy NEMO.

Kontakt
Cosimo Campidoglio
Przewodniczący, Komitet NEMO
chairman@nemo-committee.eu

Członkowie Komitetu NEMO
 
BSP Regional Energy Exchange LLC

Croatian Power Exchange Ltd.

EirGrid plc

EPEX SPOT SE

EPEX SPOT Belgium B.V.

EXAA Abwicklungsstelle fur Energieprodukte AG

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares

Independent Bulgarian Energy Exchange EAD

LAGIE - Operator of Electricity Market S.A.

Nord Pool AS

OKTE a.s.

OMI - Polo Español S.A. (OMIE)

Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” SA

OTE A.S.

SONI Limited

Towarowa Giełda Energii S.A.
 
Komitet NEMO zapewnia efektywne zarządzanie współpracą NEMO, ukierunkowaną na osiągnięcie celów i wypracowanie rezultatów wymaganych przez Rozporządzenie CACM. Wszyscy NEMO należą do Komitetu.

Price Coupling of Regions (PCR) jest inicjatywą siedmiu europejskich giełd energii (EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, TGE oraz OTE), mającą na celu stworzenie jednolitej struktury łączenia rynków celem obliczenia cen energii w całej Europie, oraz alokacji zdolności przesyłowych dla rynku dnia następnego. Działania te są konieczne dla osiągnięcia ogólnoeuropejskiego celu: stworzenia zharmonizowanego rynku energii elektrycznej. Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej ma skutkować zwiększeniem płynności, efektywności i korzyści społecznych.

Cross-border Intraday Market Project (XBID) jest wspólną inicjatywą czterech giełd energii: EPEX Spot, GME, Nord Pool i OMIE, oraz operatorów sieci przesyłowych (OSP) z jedenastu krajów, mającą na celu stworzenie zintegrowanego transgranicznego rynku dnia bieżącego.  Jednolity rynek dnia bieżącego umożliwi ciągły handel transgraniczny w całej Europie.

Komunikat prasowy (pdf) >> pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies