Indeksy opracowywane przez Towarową Giełdę Energii S.A., zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku nie mogą być stosowane  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie BMR”). Towarowa Giełda Energii S.A. nie jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia BMR.