Regulamin użytkowania strony internetowej

§ 1


Przystępując do korzystania z serwisu internetowego www.tge.pl, w tym danych rynkowych Towarowej Giełdy Energii Spółki Akcyjnej (w skrócie „TGE”) publikowanych w  tym serwisie (lub za jego pośrednictwem udostępnianych), przyjmujesz do wiadomości oraz zobowiązujesz się do przestrzegania poniższych zasad.
Niniejszy regulamin ma zastosowanie także wówczas, gdy źródłem pozyskania opublikowanych w serwisie internetowym www.tge.pl danych rynkowych TGE nie był niniejszy serwis.


§ 2


Opublikowane lub udostępniane za pośrednictwem serwisu internetowego www.tge.pl dane rynkowe TGE, indeksy giełdowe oraz wszelkie inne bazy danych są własnością TGE, a jakiekolwiek użycie treści opublikowanych w niniejszym serwisie, które naruszałoby prawa TGE, jest zakazane.


 § 3


Korzystanie z danych rynkowych TGE opublikowanych w serwisie internetowym www.tge.pl lub za jego pośrednictwem udostępnianych (w tym zawartych w indeksach giełdowych TGE) w celu rozliczania, rozwijania, tworzenia instrumentów terminowych, finansowych lub pochodnych, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z TGE.


§ 4


Zawarcia odpowiedniej umowy z TGE wymaga również przetwarzanie danych rynkowych TGE (w tym tworzenie indeksów) dla celów wymienionych w § 3.


§ 5


Korzystający z danych rynkowych TGE obowiązany jest zachować przyjęte przez TGE oznaczenie danych oraz poinformować o pochodzeniu tych danych wskazując niniejszy serwis jako pierwotne źródło publikacji.


§ 6


TGE ma prawo żądania od korzystającego z danych rynkowych TGE poprawienia lub sprostowania zniekształconych lub błędnych danych rynkowych TGE.


§7


Indeksy giełdowe opublikowane w serwisie internetowym www.tge.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych TGE i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§8


Dane rynkowe TGE oraz wykazy i zestawienia opublikowane na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem udostępniane, stanowią będące własnością TGE bazy danych chronione ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.


§9


Oznaczenia indeksów giełdowych publikowanych w niniejszym serwisie internetowym www.tge.pl stanowią znaki towarowe będące własnością TGE.


§10


TGE uprawniona jest w każdym czasie do całkowitego lub częściowego wstrzymania publikacji całości lub części stron serwisu www.tge.pl (w tym całości lub części danych rynkowych TGE), w szczególności do wycofania lub zmian w zakresie publikowanych danych.


§11


TGE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, zupełność oraz dokładność treści stron serwisu www.tge.pl.
Użytkownicy danych rynkowych TGE oraz informacji publikowanych w niniejszym serwisie TGE korzystają z nich na własne ryzyko.
TGE zrzeka się odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z danych rynkowych TGE lub informacji publikowanych na stronach serwisu www.tge.pl w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
TGE zrzeka się odpowiedzialności za opublikowanie błędnych danych rynkowych TGE (w tym w przypadku błędów obliczeniowych), a także za niedokładności lub braki w danych rynkowych TGE w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
TGE zrzeka się odpowiedzialności z tytułu całkowitego lub częściowego wstrzymania publikacji całości lub części stron serwisu www.tge.pl (w tym całości lub części danych rynkowych TGE), w szczególności w przypadku wycofania lub zmian w zakresie publikowanych danych, przebudowy lub zmian w niniejszym serwisie, przerw technicznych, awarii lub zdarzeń mających charakter siły wyższej.
Zrzeczenie się nie obejmuje przypadku winy umyślnej, przy czym użytkownik obowiązany jest wykazać bezpośredni związek pomiędzy winą umyślną TGE a stratą przez siebie poniesioną. TGE zwolniona jest z roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, które związane byłyby z korzystaniem z niniejszego serwisu, w tym danych rynkowych TGE.


§ 12


Niniejszy regulamin stanowi część zasad publikowania danych rynkowych TGE.


§ 13


TGE może zmienić w każdym czasie niniejszy regulamin według własnej woli, przy czym zmiany te będą skuteczne wraz z ich zamieszczeniem na niniejszej stronie internetowej.


§ 14


Wszelkie spory wynikłe z naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.