• Komunikat | Dzisiaj

  Przerwa techniczna RŚP

  Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym (28.07.2021) od 15:30 będzie miała miejsce przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Świadectw Pochodzenia.

 • Komunikat | 14-07-2021

  Zapobieganie wystąpieniu nadużyć rynkowych

  W dniu 7 lipca 2021 r. Biuro Nadzoru Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. zorganizowało spotkanie mające na celu współpracę  BNR z Członkami Giełdy w zakresie zapewnienia integralności i przejrzystości  obrotu giełdowego oraz wzmocnienia zaufania do rynków prowadzonych przez TGE.

  Podczas spotkania zostały przedstawione cel i zakres prowadzenia nadzoru obrotu giełdowego, w tym typy nadużyć na rynku giełdowym, wybrane przykłady praktyk manipulacyjnych a także zasady postępowania OSP w przypadku wystąpienia awarii w systemie energetycznym znacznych rozmiarów (rozliczenie Rynku Bilansującego). Ponadto zostały omówione  założenia do Kodeksu Dobrych Praktyk Giełdowych w zakresie zapobiegania wystąpienia nadużyć rynkowych oraz zachowania integralności i transparentności obrotu.

  Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny.

   

 • Komunikat | 06-07-2021

  Komunikat prasowy Komitetu NEMO: 1 lipca 2021 r.

  Publikacja przez operatorów NEMO wspólnego Raportu Rocznego CACM 2020 dotyczącego połączenia rynków dnia bieżącego i dnia następnego.


  Trzecia edycja Raportu Rocznego przygotowywanego przez Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) we współpracy z operatorami systemów przesyłowych (OSP) monitoruje wdrażanie rozporządzenia w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Rozporządzenie CACM) oraz metodyki określania związanego z tym algorytmu. Raport przestawia w kompleksowy sposób działania podjęte w 2020 r. w ramach łączenia rynków dnia następnego (SDAC) i dnia bieżącego (SIDC) oraz ogólny zarys obecnego i przyszłego funkcjonowania algorytmów łączenia rynków oraz podjętych prac badawczo-rozwojowych.

  „Transformacja energetyczna i pandemia COVID-19 wywołują bezprecedensowe przekształcenia i wyzwania dla sektora energetycznego. Do tego podwójnego wyzwania dochodzi bardzo szybko zmieniający się krajobraz w sektorze energii, który charakteryzują pogłębiająca się integracja UE, rosnąca penetracja energii odnawialnej i nowe wymogi regulacyjne.

  Pomimo trudności, z jakimi borykały się w ubiegłym roku wszystkie sektory gospodarki, NEMO udało się szybko dostosować do zmieniającego się otoczenia oraz zapewnić stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz wykonywanie własnych zadań. Od kwietnia 2020 r., wkrótce po tym, jak pierwsza fala pandemii przetoczyła się przez Europę, NEMO wprowadziły szeroki wachlarz środków w celu zabezpieczenia ciągłości wszystkich operacji, zarówno w ramach łączenia rynków dnia następnego (SDAC), jak i dnia bieżącego (SIDC), zapewniając jednocześnie bezpieczne warunki pracy swojego personelu”
  – mówi Rafael Gómez-Elvira González, Przewodniczący Komitetu NEMO.

  Raport Roczny CACM 2020 podsumowuje prace zrealizowane przez NEMO i OSP w ramach projektów łączenia rynków dnia następnego i bieżącego w celu zapewnienia skutecznego działania rozwiązań w zakresie market coupling. Regularna i transparentna ocena ich działania i wyników ma kluczowe znaczenie dla wspierania nadrzędnego celu wszystkich projektów, czyli stworzenia skutecznego, zintegrowanego rynku energii w UE.

  Komitet NEMO planuje zorganizowanie we wrześniu br. webinarium na żywo na temat Raportu Rocznego CACM 2020. Dokładna data i program spotkania zostaną opublikowane wkrótce.  O Komitecie NEMO:

  Komitet NEMO umożliwia współpracę pomiędzy NEMO w zakresie wszystkich wspólnych zadań na poziomie europejskim, niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego projektowania, wdrażania i działania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Komitet NEMO tworzą wyznaczeni przedstawiciele poszczególnych NEMO.

  Dodatkowe informacje na temat Komitetu NEMO można znaleźć na stronie:
  http://www.nemo-committee.eu/index

 • Komunikat | 17-06-2021

  17 czerwca 2021: Pomyślne uruchomienie Interim Coupling – projekt SDAC osiągnął etap docelowy

  Rynek dnia następnego krajów 4MMC został zintegrowany w ramach ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej.

  Strony projektu Interim Coupling z przyjemnością zawiadamiają o pomyślnym uruchomieniu rozwiązania Interim Coupling. W dniu 17 czerwca 2021 r. po raz pierwszy dokonano alokacji implicit zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego na 6 nowych granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) za pośrednictwem algorytmu Euphemia. Wdrożenie mechanizmu łączenia rynków umożliwia jednoczesną kalkulację cen energii elektrycznej oraz jej transgraniczne przepływy w całym regionie. Efektywne wykorzystanie systemu energetycznego oraz infrastruktury transgranicznej, będące wynikiem ściślejszej koordynacji działań pomiędzy interesariuszami rynku energii, prowadzi do maksymalizacji dobrobytu społeczeństw, przynosząc korzyści wszystkim uczestnikom rynku.

  Projekt Interim Coupling został rozpoczęty w grudniu 2018 r. na wniosek odpowiednich krajowych organów regulacyjnych (NRA) z myślą o dalszej regionalnej integracji  zorganizowanych rynków dnia następnego energii elektrycznej. Celem projektu było połączenie granic obszaru 4M MC (połączone rynki czeski, słowacki, węgierski i rumuński) z Multi-Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie przydziału przepustowości na zasadzie implicit w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (NTC) na wspomnianych wyżej sześciu granicach.

  Uwieńczone sukcesem połączenie kolejnych granic jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie Interim Coupling operatorami NEMO (EPEX SPOT, EXAA, HUPX, Nord Pool EMCO, OKTE, OPCOM, OTE, TGE), jak i OSP (50Hertz, APG, ČEPS, MAVIR, PSE, SEPS, TenneT DE, Transelectrica), przy udziale odpowiednich krajowych organów regulacyjnych (ANRE, BNetzA, E-Control, ERU, MEKH, URE, URSO).

  Połączenie rynków w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto stanowi istotny krok na drodze do stworzenia jednolitego europejskiego rynku dnia następnego. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie nowej metody obliczania zdolności przesyłowych (Core Flow-Based Market Coupling) jako docelowego modelu dla łączenia rynków dnia następnego.


  Informacje o SDAC

  Rynek Dnia Następnego SDAC umożliwia alokację ograniczonych transgranicznych zdolności przesyłowych w najbardziej efektywny sposób, łącząc hurtowe rynki energii elektrycznej z różnych regionów za pomocą wspólnego algorytmu, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń w przesyle transgranicznym, co pozwala na maksymalizację  dobrobytu społecznego.

  Celem SDAC jest stworzenie jednolitego ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej, łączącego różne strefy. Zintegrowany rynek dnia następnego zwiększa całkowitą efektywność obrotu poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania aktywów wytwórczych w całej Europie.

  Dodatkowe informacje na temat SDAC można znaleźć na stronie: 
  http://www.nemo-committee.eu/sdac
  https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

 • Komunikat | 15-06-2021

  15 czerwca 2021. Projekt Interim Coupling: Potwierdzony termin uruchomienia 17 czerwca 2021 r.

  Kolejny krok w kierunku zintegrowanego europejskiego rynku energii elektrycznej.

  Po osiągnięciu gotowości technicznej potwierdzony został termin uruchomienia projektu Interim Coupling przewidziany na dzień 17 czerwca 2021 r. (z pierwszym dniem dostawy 18 czerwca 2021 r.).

  Projekt Interim Coupling ma na celu połączenie granic krajów uczestniczących w 4M MC (połączenie rynków czeskiego, słowackiego, węgierskiego i rumuńskiego) z obszarem Multi-Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie przydziału przepustowości na zasadzie implicit w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (NTC) na sześciu granicach, tj.: PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT i HU-AT. Projekt stanowi ważny krok w kierunku rozszerzenia europejskiego jednolitego rynku dnia następnego, przewidzianego rozporządzeniem 2015/1222 (wytyczne w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi/CACM).


  Informacje o SDAC

  Rynek Dnia Następnego SDAC umożliwia alokację ograniczonych transgranicznych zdolności przesyłowych w najbardziej efektywny sposób, łącząc hurtowe rynki energii elektrycznej z różnych regionów za pomocą wspólnego algorytmu, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń w przesyle transgranicznym, co pozwala na maksymalizację  dobrobytu społecznego.

  Celem SDAC jest stworzenie jednolitego ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej, łączącego różne strefy. Zintegrowany rynek dnia następnego zwiększa całkowitą efektywność obrotu poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania aktywów wytwórczych w całej Europie.

  Dodatkowe informacje na temat SDAC można znaleźć na stronie:
  http://www.nemo-committee.eu/sdac
  https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

 • Komunikat | 28-05-2021

  Po pomyślnym ukończeniu testów SDAC potwierdzono realizację testów z udziałem członków projektu Interim Coupling

  Wiedeń, Berlin, Warszawa, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Bratysława

  28 maja 2021 r.


  Nominowani operatorzy rynku energii elektrycznej (NEMO) i operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z Austrii, Niemiec, Polski oraz krajów należących do 4M Market Coupling (4M MC), czyli Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii i Słowacji, informują interesariuszy o ukończeniu testów SDAC Simulation, które odbyły się w okresie 17 26.05.2021 r. Celem tej fazy było przetestowanie włączenia granic objętych mechanizmem Interim Coupling do obszaru działania Single Day-Ahead Coupling w ramach procedur operacyjnych SDAC, w tym nowego harmonogramu operacyjnego, który będzie obowiązywać od momentu uruchomienia projektu Interim Coupling.

  Zapowiadany wcześniej na okres od 31.05.2021 do 07.06.2021 termin przeprowadzenia testów z udziałem uczestników rynku został obecnie potwierdzony.

  Uruchomienie projektu planowane jest aktualnie na 17 czerwca 2021 r. (pierwszy dzień zawierania transakcji, dzień dostawy18 czerwca 2021 r.), pod warunkiem potwierdzenia przez wszystkie strony gotowości technicznej i prawnej.


  *******


  Projekt DE-AT-PL-4M MC, określany również mianem Interim Coupling, ma na celu połączenie granic krajów 4M MC z obszarem Multi-Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie przydziału przepustowości na zasadzie implicit w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (NTC-based) na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Od tego momentu rozpocznie się tzw. faza docelowa SDAC, kiedy to istniał będzie tylko jeden europejski mechanizm łączenia rynków dnia następnego, obejmujący MRC i 4M MC.

 • Komunikat | 26-05-2021

  26 maja 2021: Od 17 czerwca 2021 r. będzie obowiązywał nowy dzienny harmonogram działania procesu łączenia rynków

  Z upływem lat istotnie zwiększyła się liczba krajów uczestniczących w połączonym rynku, a więc także liczba podmiotów i systemów objętych mechanizmem Single Day-Ahead Coupling (SDAC). W efekcie wzrosła złożoność procesu łączenia rynków, w szczególności procesu obliczeniowego.

  Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na realizację codziennego procesu łączenia rynków, krajowe organy regulacyjne (NRA) zaaprobowały wspólny wniosek wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) i operatorów systemów przesyłowych (OSP) o wydłużenie maksymalnego czasu przeznaczonego na obliczenia algorytmu z 12 do 17 minut, oraz o zmianę odpowiedniego harmonogramu działań umożliwiających NEMO i OSP znalezienie rozwiązania pozwalającego uniknąć ewentualnego rozdzielenia rynków.

  Dla uczestników rynku oznacza to następujące zmiany w dziennych harmonogramach:

  • Publikacja wstępnych wyników: 12:45 CET (zamiast: 12:42 CET)

  • Częściowe rozdzielenie rynków z powodu brakujących arkuszy zleceń 12:45 CET (zamiast: 12:40 CET). Termin ponownego otwarcia arkuszy zleceń dla połączonych i rozdzielonych obszarów po częściowym rozdzieleniu rynków zostanie wydłużony z 10 do 15 minut.

  • Pełne rozdzielenie rynków: 14:00 CET (zamiast: 13:50 CET)

  • Publikacja wyników alokacji równoległej: nie później niż o godzinie 14:00 CET (zamiast: nie później niż o godzinie 13:50 CET). Termin ten ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przyjętym rozwiązaniem awaryjnym są aukcje równoległe. Stosowne zasady zostały zaktualizowane i opublikowane przez JAO pod następującym linkiem: jao.eu (Short Term Allocation Rules).

  Wprowadzenie nowego harmonogramu działania nastąpi z dniem 17 czerwca na dzień dostawy 18 czerwca br., jednocześnie z uruchomieniem projektu Interim Coupling, przy czym ten drugi termin uzależniony jest od potwierdzenia przez wszystkie strony gotowości technicznej i prawnej.

 • Komunikat | 18-05-2021

  Zmiana Regulaminu RŚP

  Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd TGE przyjął zmiany do dotychczas obowiązującej wersji Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia.

 • Komunikat | 13-05-2021

  Testy z udziałem członków DE-AT-PL-4MMC

  Celem testów z udziałem członków jest zasymulowanie warunków zbliżonych do produkcyjnych, aby umożliwić uczestnikom rynku poznanie nowych procedur/procesów i terminów w ramach łączenia rynków, które będą stosowane od momentu uruchomienia projektu łączenia rynków DE-AT-PL-4MMC (zwanego również Interim Coupling lub ICP), w tym procedur awaryjnych. 
  Podczas testów z udziałem członków wykorzystywane będą środowiska testowe lokalnych systemów NEMO oraz systemów centralnych (algorytm alokacji, system centralny OSP, JAO) przy takiej samej konfiguracji jak w warunkach produkcyjnych. Testy zostaną zorganizowane wspólnie przez NEMO uczestniczących w projekcie ICP przy niezbędnym wsparciu wspólnego systemu OSP i JAO.

  Zgodnie z planem testów, testy z udziałem członków zostaną zorganizowane w dniach 31.05.2021 - 07.06.2021. 

  Sesja testowa obywać się będzie w każdy dzień roboczy o godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), czyli po zakończeniu sesji dla połączonych rynków w obszarach 4M MC i MRC .   

  Zakres testów z udziałem członków (pdf).

 • Komunikat | 11-05-2021

  11 maja 2021: Rozszerzenie Rynku Dnia Następnego SDAC na Bułgarię

  Bułgarski rynek dnia następnego został połączony, poprzez granicę grecką, z ogólnoeuropejskim rynkiem dnia następnego energii elektrycznej.

  Działanie połączonych rynków (market coupling) w bułgarskiej strefie cenowej w ramach SDAC (Multi Regional Coupling) zostało pomyślnie uruchomione dzisiaj, tj. 11 maja 2021 r., z pierwszym dniem dostawy przewidzianym na 12 maja 2021 r. Giełda IBEX, będąca jedynym operatorem NEMO w Bułgarii, jest od teraz uwzględniana w procesach operacyjnych łączenia rynków wraz z ESO, czyli bułgarskim OSP. Udane połączenie rynków jest efektem ścisłej współpracy bułgarskich podmiotów z HEnEx, czyli greckim NEMO oraz IPTO, greckim OSP, wraz z odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi.

  Projekt łączenia rynków bułgarskiego i greckiego został uruchomiony jako część projektu regionalnego IBWT (Italian Borders Working Table) oficjalną decyzją Komitetu Sterującego IBWT z dnia 1 marca 2020 roku. Wszystkie zaangażowane podmioty postępowały zgodnie ze wspólnie ustalonym planem, terminowo i pomyślnie realizując wszystkie niezbędne przygotowania i testy.

  W dniu dzisiejszym  dokonano po raz pierwszy alokacji implict transgranicznej zdolności przesyłowej z dostawą na następny dzień, przy wykorzystaniu algorytmu Euphemia. Wdrożenie mechanizmu łączenia rynków umożliwia jednoczesną kalkulację cen energii elektrycznej oraz jej transgraniczne przepływy w całym regionie. Efektywne wykorzystanie systemu energetycznego oraz infrastruktury transgranicznej, będące wynikiem ściślejszej koordynacji działań pomiędzy rynkami energii, prowadzi do maksymalizacji dobrobytu społeczeństw, przynosząc korzyści wszystkim uczestnikom rynku.

  Włączenie bułgarskiej strefy cenowej do SDAC jest kolejnym krokiem w kierunku utworzenia modelu docelowego europejskiego rynku, który ma zostać w tym roku praktycznie ukończony wraz z projektem łączenia rynków bułgarskiego i rumuńskiego na wspólnej granicy, a wcześniej dzięki pomyślnej realizacji projektu Interim Coupling, umożliwiającego integrację krajów 4M MC z obszarem MRC na łączących je granicach.


  Informacje o SDAC

  Rynek Dnia Następnego SDAC umożliwia alokację ograniczonych transgranicznych zdolności przesyłowych w najbardziej efektywny sposób, łącząc hurtowe rynki energii elektrycznej z różnych regionów za pomocą wspólnego algorytmu, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń w przesyle transgranicznym, co pozwala na maksymalizację  dobrobytu społecznego.

  Celem SIDC jest stworzenie jednolitego ogólnoeuropejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej, łączącego różne strefy. Zintegrowany rynek dnia następnego zwiększa całkowitą efektywność obrotu poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania aktywów wytwórczych w całej Europie.

  Dodatkowe informacje na temat SDAC można znaleźć na stronie:
  http://www.nemo-committee.eu/sdac
  https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/